top of page

פיתוח אזורי

האשכול מקדם אסטרטגיית פיתוח אזורית משותפת המבוססת על הסכמות, תוך חיבור למכלול נכסיו הייחודיים של מרחב אשכול נגב מערבי, לכלכלה המקומית ולמגמות אזוריות ועולמיות. ביחידה האסטרטגית של האשכול, אנו שמים דגש על קידום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית שגובשה בשיתוף ראשי הרשויות, קבוצת ראות וקרן נס, זאת במטרה לשפר את רמת החיים של כלל התושבים.

האשכול מקדם שני סוגים של פיתוח כלכלי אזורי:

 • 'מיצוי פוטנציאל העושר' – המתמקד בייעול וטיוב שירותים ובצמצום פערים ותיקון עיוותים כלכליים, במיוחד בעזרת קידום עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

 • 'הרחבת פוטנציאל העושר' – מתמקד בדרכים ליצירת ערך מוסף ויתרון יחסי שיובילו לצמיחה כלכלית של האזור.

חזון התכנית האסטרטגית

התוכנית  האסטרטגית רואה בנגב המערבי מרחב המאפשר שגשוג חברתי, כלכלי וסביבתי למגוון אוכלוסיות וצורות התיישבות.

בעזרת מנועי השגשוג והצמיחה שזוהו, המושתתים על נכסים ייחודים באזור, האשכול ירחיב ויעמיק את השותפויות בין הרשויות והקהילות השונות, כדי:

 • לאפשר את הגדלת הטוב המשותף ולהיטיב עם כלל התושבים.

 • לחזק סולידריות וחוסן מקומיים.

 • לאפשר פיתוח הון חברתי כלכלי תרבותי וסביבתי ארוך טווח ובר קיימה.

תפקידי היחידה לפיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי

 1. קידום התוכנית האסטרטגית - לחצו כאן לקריאה נוספת

 2. קידום ופיתוח של כלכלה מקומית מקיימת - לחצו כאן לקריאה נוספת

 3. פיתוח העוגנים הכלכליים שזוהו באשכול.

 4. קידום השותפות והשותפויות האזורית ביצירת מהלכים תעסוקתיים מחוללי שינוי. במסגרת זו האשכול:

  • יקדם פיתוח תעסוקה בתחומי הליבה של האשכול בהן זוהה למרחב יתרון יחסי.

  • יקדם פרויקטים מקדמי תעסוקה אזוריים שבו נוצרת שותפות בין רשויות במרחב - בייזום, גיוס תקציבים, וניהול של הפעולה הנבחרת (מנהלות אזוריות לקידום תעסוקה ואזורי תעסוקה).

התוכנית האסטרטגית כללי

מנוע שגשוג חקלאות מתקדמת

מנוע שגשוג רהט כמטרופולין ייחודית

מנוע שגשוג שיקום ושילוב בקהילה

bottom of page