top of page

איכות סביבה וקיימות

פעילות משותפת של רשויות האשכול בתחום איכות הסביבה והקיימות, מייצרת הזדמנויות להתייעלות כלכלית חברתית וסביבתית.

האשכול פועל בתחום זה במספר מישורים:

  • מערך לטיפול בפסולת ביתית

  • מערך טיפול בפסולת הבניין – בא לה מכולה

  • מערך טיפול בחומרים למחזור

  • מערך טיפול בפסולת חקלאית

  • אכיפה סביבתית

מערך הטיפול בפסולת

פעילות האשכול בתחום הפסולת והמחזור מתקיימת באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין האשכול, רשויות האשכול והמשרד להגנת הסביבה.

במסגרת תכנית שגובשה הקצה המשרד להגנת הסביבה 50 מיליון ₪ לצורך רכש של תשתיות לאצירת אשפה, טכנולוגיות לניטור מערך איסוף ופינוי הפסולת, הקמת מרכזי מחזור וכיוב'.

כל אלה מאפשרים לאשכול לשפר את השירות שניתן לרשויות כמו גם שיפור התשתיות המוניציפליות תוך התייעלות כלכלית, תפעולית וסביבתית.

האשכול מפעיל היום מערך לאיסוף ופינוי פסולת ביתית ברשויות האשכול, כל המשאיות הפועלות מנוטרות ורובן אף מצולמות. האשכול משמש כמכפיל כוח לרשויות בתהליכי פיקוח על הקבלנים הפועלים בשטח.

ובנוסף, האשכול בצעד תקדימי, פרסם מכרז וחתם על הסכם ארוך טווח לקליטת הפסולת הביתית, הגזם והגרוטאות של יישובי האשכול באתר דודאים, תוך הוזלת עלות הכניסה של הרשויות לאתר, במיוחד נוכח העלייה החדה במחיר עם תחילת פעילות התחנה הממיינת בדודאים.

מערך הטיפול בפסולת הביתית

טיפול בפסולת

מערך הטיפול בפסולת הבניין – בא לה מכולה

האשכול, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מפעיל שירות ייחודי לתושבי רשויות האשכול, במסגרתו, התושבים, היזמים והקבלנים באזור יכולים להזמין שירות הצבת מכולה ופינויה לאתר מוסדר במחיר הזול באזור – 670 ₪ למכולה- כולל הכול !!!!

להזמנת מכולה / באלה- לחץ כאן

ניהול אנרגי

מערך הטיפול בחומרים למחזור

האשכול מפעיל עבור רשויות האשכול שירות לאיסוף וטיפול בחומרים המופרדים ע"י התושבים למחזור: קרטון, נייר, טקסטיל, פסולת אריזות ופסולת אלקטרונית.

במסגרת שירות זה הוצבו ברשויות רבות באשכול קרטוניות חדשות וממותגות (כדאי להוסיף תמונה), כמו גם כלי אצירה לנייר וטקסטיל.

האשכול אף הוכרז כאחראי פסולת ע"י המשרד להגנת הסביבה והיום ניתן לקבל שירות איסוף פסולת אלקטרונית ברשויות האשכול, פעילות זו הינה בשיתוף תאגיד מ.א.י למחזור פסולת אלקטרונית.

פסולת אריזות נאספת אף היא ברשויות האשכול באמצעות מכרז שפורסם ע"י האשכול.

מערך הטיפול בפסולת החקלאית

בימים אלה משיק האשכול שירות חדש לחקלאי האשכול- איסוף וטיפול בפסולת החקלאית. האשכול קיבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להקמת מערך טיפול ייחודי זה.

השירות יינתן ישירות לחקלאי בהתאם לצרכיו. בין השירותים: קיצוץ גזם חקלאי במקום, איסוף ופינוי גזם חקלאי, איסוף ופינוי פלסטיק חקלאי וכיוב'.

אכיפה סביבתית

האשכול החל להעניק שירותי אכיפה סביבתית החל מחודש נובמבר 2020 בעיר רהט ובמועצה המקומית לקייה. היום מנוהלת יחידת האכיפה הסביבתית בשיתוף עם אשכול נגב מזרחי והיא פועלת בצורה אזורית מתוך כוונת התרחבות.

bottom of page