top of page

אגף חברה וקהילה

רשויות האשכול פועלות לקידום מענים איכותיים לתושביהם, אך פעמים רבות נתקלות בקשיים מבניים כגון מיעוט משאבים, מרחקים גאוגרפיים גדולים ומיעוט אוכלוסיות, בפרט באוכלוסיות קצה בעלת מאפיינים ספציפיים כגון תלמידים מחוננים או ילדים עם מוגבלות.

אגף חברה באשכול נגב מערבי הוקם במטרה לקדם שירותים ופרויקטים אזוריים בתחום חינוך, רווחה, תעסוקה, תרבות, בריאות וקהילה, לטובת קידום החוסן, איכות החיים של תושבי הנגב המערבי וקידום החיים המשותפים במרחב.

במסגרת פעילות אגף זה, מתכנסת רשת ארגונים רב מגזרית וצוותי עבודה מקצועיים המורכבים מכל רשויות האשכול ומגוון ארגונים הפועלים באזור על מנת לזהות יחד אזורי פעולה. יחד, הם פועלים לאתר את התחומים שיש בהם יתרון לגודל ופועלים לקידום יוזמות, שירותים ופרויקטים אזוריים תוך חיבור בין רשויות האשכול, רתימת משרדי ממשלה, מגזר שלישי ועסקי. אוכלוסיות המיקוד שבהן פועלת הרשת הן גיל שלישי, צעירים, אנשים עם מוגבלות וילדים ונוער.

רשת הארגונים מורכבת מרשויות שחקנים וארגונים הרלוונטיים לאוכלוסיות המיקוד לקידום תחום החוסן בנגב המערבי. תפקיד הרשת הוא לאפיין את מרחב הפעולה, לבסס אג'נדה משותפת, מטרות ושיטות עבודה.  מתוך חברי הרשת פועלים צוותי העבודה על פי אוכלוסיות המיקוד ותפקידם הוא לדייק את האתגרים והפערים הקיימים סביב תחומי החיים השונים, על מנת להסתכל על אוכלוסיות אלו במבט הוליסטי, שלוקח בחשבון את כלל המרכיבים המשפיעים על איכות חייהם. (בריאות, שירותים חברתיים, חינוך, תרבות ותעסוקה).

מבנה רשת השותפים בארגון

Screenshot_1.png
bottom of page