top of page
מפה-02 (1).png

אשכול רשויות נגב מערבי

אשכול נגב מערבי הוא תאגיד אזורי בבעלות אחת עשרה רשויות בנגב המערבי: אופקים, מ.א אשכול, מ.א בני שמעון, מ.א מרחבים, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב, שדרות, מ.א שער הנגב, מ.א. חוף אשקלון ולקיה.

 

מטרת האשכול היא קידום תפיסה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון לגודל, מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח שירותים קיימים וחדשים.

bottom of page