top of page

קידום התוכנית האסטרטגית

היחידה רואה חשיבות רבה בקידום במנועי השגשוג האזוריים שזוהו במהלך בניית התוכנית האסטרטגית ובשיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים לכל תחום.

כדי לקדם את התוכנית, האשכול פועל כזרז לפיתוח וכולל את התפקידים הבאים:

 • יצירת תחושת דחיפות ביחס לשינוי בקרב כלל השחקנים.

 • רתימת בעלי העניין לתפיסת הפיתוח.

 • יצירת קול משותף להנכחה של התפיסה.

 • מוקד ידע מקצועי.

 • רישות בין קבוצות, ארגונים ואנשים שונים שרתומים למימוש החזון.

 • הגדלת עוגת המשאבים העומדת לרשות כלל העוסקים בקידום השינוי.

 • מיתוג ושיווק החזון.

 • מענה לכשלים, בצורת מיזמים ממוקדים.

 • תמיכה במיזמים קיימים.

 

מנועי השגשוג שזוהו:

1. חקלאות מתקדמת בתנאי ספר מדבר (לחצו כאן לקריאה בתכנית האסטרטגית בעמ' 38-29): "...הנגב המערבי יהווה מודל לאומי ובינלאומי בתחום פיתוח חקלאות מתקדמת וחדשנית באזורי ספר המדבר. ככזה, הוא יוביל בייצוא טכנולוגיות חדשות, תוצרת חקלאית ייחודית, ידע ומומחיות. כיוון שרבים האזורים בעולם הסובלים מתופעת המדבור ומתמודדים עמה, מיומנות זו רלוונטית בזירה הגלובאלית..." (מתוך התוכנית האסטרטגית)

דוגמאות לפעילויות לקידום מנוע השגשוג:

 • גוף מתכלל - מיפוי שחקנים, שולחנות מקצועיים, רתימת השחקנים המרכזיים ליצירת אג'נדה ואסטרטגיה משותפת.

 • מיתוג - יצירת מותג משותף הנגב המערבי.

 • מימון - משיכת גופי מימון, רב מגזרי (ראשון, שני ורביעי).

 • חממות ומאיצים - הקמת האבים ואקסלרטורים.

 • מחקר - חיזוק ועידוד המחקר היישומי במו"פים (ממשלה, משרד החקלאות, משרד נגב גליל).

 • חינוך ומוסדות קהילה  - חינוך למצוינות ואתוס חקלאי.

מנוע שגשוג חקלאות מתקדמת

מנוע שגשוג תעשיית המדיה

3. שיקום ושילוב בקהילה (לחצו כאן לקריאה בתכנית האסטרטגית עמ' 46-39): "...הנגב המערבי יהיה אזור מצטיין ומוביל בישראל ובעולם בתחום השיקום והשילוב בקהילה, ויהווה מודל לחיקוי ולמידה. ככזה, האזור ימשוך עובדים מקצועיים מצוינים, סטודנטים, מטפלים ומטופלים, תיירות מרפא ותיירות מקצועית, וסביבו תתפתח כלכלה ענפה של התחום והשירותים הנלווים לו, הרלוונטית למגוון הרחב של תושבי האזור..." (מתוך התוכנית האסטרטגית)

דוגמאות לפעילויות לקידום מנוע השגשוג:

 • הקמת פורום בעלי עניין בתחום השיקום (לא רק סביב עלה נגב).

 • הכשרה אקדמית ומקצועית, האצת תהליך מסלולי הכשרה אקדמית ומקצועית למקצועות פרא-רפואיים ושילוב בקהילה.

 • מיצוב ומיתוג האזור, מרכז שיקומי ושילובי בקהילה.

 • מיפוי ורתימה, מיפוי מוסדות רלוונטיים (קופ"ח, טיפות חלב, ביה"ס, גנים, תנועות נוער, בעלי עסקים) ורתימתם לאג'נדה של שילוב בקהילה.

 • שותפויות ממשלתיות - הרחבת מעגל השותפים הממשלתיים (המשרד לשוויון חברתי, חינוך, רווחה וכלכלה).

 • חממה - הקמת חממה טכנולוגית-חומרה (שת"פ בן-גוריון).

מנוע שגשוג שיקום ושילוב בקהילה

4. רהט כמטרופולין ייחודית (לחצו כאן לקריאה בתכנית האסטרטגית עמ' 61-52): "...מטרופולין בדואית היא מטרופולין המהווה מגנט סביב הייחודיות הבדואית - אספקת שירותים, תרבות ומסחר שייחודיים לאוכלוסייה הבדואית בנגב ורלוונטית לאוכלוסיה שאינה בדואית כאחת..." (מתוך התוכנית האסטרטגית)

דוגמאות לפעילויות לקידום מנוע השגשוג:

 • יצירת הסכמות עם עיריית רהט לגבי החזון וחלוקת עבודה בין השחקנים הרלוונטיים.

 • יצירת שיתופי פעולה עם אשכול נגב מזרחי לטובת קידום מיזמים אסטרטגיים גדולים.

 • קידום רהט כמרכז תחבורתי אזורי.

 • מיפוי מיזמים של חיים משותפים, תכלול ומילוי חוסרים.

 • שילוב רהט בעמותת התיירות.

 • הכשרה - הנעת תהליכי ומסלולי הכשרה ברהט.

מנוע שגשוג רהט כמטרופולין ייחודית

5. תיירות (לחצו כאן לקריאה בתכנית האסטרטגית בעמ' 65-61): "...תיירות, כענף כלכלי מכליל ומשמעותי בנגב המערבי, מחוברת לסיפור האזורי וממונפת על ידי הנכסים הייחודיים של האזור, מקיימת קשרים עם עסקים ותיירנים מקומיים ורלוונטית לכלל האזור - ערים ומועצות..." (מתוך התוכנית האסטרטגית)

דוגמאות לפעילויות לקידום התיירות:

 • זיהוי והסכמה על גוף שיהיה אמון על נקודת מבט רחבה של התיירות בנגב המערבי.

 • גיבוש חזון ואסטרטגית תיירות אזורית שמחוברת למנועי הצמיחה.

bottom of page