top of page
סקר תעסוקה  (6).png

אגף חברה פועל לביסוס, הרחבה ופיתוח של שירותים חברתיים בתפיסה אזורית מבוססת חדשנות. עבודת האגף ברמה האזורית תורמת ללכידות החברתית ולחיזוק החוסן החברתי של האזור. האגף מפתח מודלים שונים לשירותים ופרויקטים בתחומי החינוך, ניהול חיי הפרישה, תעסוקה, צרכים מיוחדים ועוד.

האגף המוניציפלי מספק שירותים מוניציפליים משותפים לרשויות הנגב המערבי ובכך מנצל את יתרון הגודל ומאפשר התייעלות כלכלית ותפעולית, פיתוח שירותים חדשים וטיוב שירותים קיימים.

 

כמו כן, הפעלת השירותים המשותפים מאפשר את הרחבה וטיוב של השירותים, פיתוח שירותים חדשים וצמצום פערים בין הרשויות המקומיות.

האגף מקדם אסטרטגיית פיתוח אזורית משותפת המבוססת על הסכמות, תוך חיבור למכלול נכסיו הייחודיים של מרחב אשכול נגב מערבי, לכלכלה המקומית ולמגמות אזוריות ועולמיות.

bottom of page