top of page
קידום חינוך מדעי טכנולוגי
חינוך באשכול
קידום חינוך מדעי טכנולוגי

בחודש מרץ קיימנו בהתרגשות את  המפגש ראשון של הפורום המשותף לקידום מצוינות מדעית וטכנולוגית בנגב. זהו תהליך משותף של אשכולות הנגב המזרחי והמערבי אשר מפגיש נציגים מהרשויות, משרדי ממשלה, תעשיה ומגזר שלישי במטרה לזהות, לגבש וליישם מתוך הסכמות את המענים הנדרשים לקידום תחום חשוב זה. 
לתהליך מספר תוצרים מצופים:


1.  הגדרת החסמים והקשיים הקיימים כיום בתחום החינוך המדעי- טכנולוגי וזיהוי מענים ומחוללי שינוי אפשרים בדגש על כאלו בעלי אופי אזורי.
2.  גיבוש מתווה ראשוני לתכנית עבודה רב שנתית הפועלת לקידום מענים ומחוללי שינוי אלו.
3. יצירת הסכמות ורתימת השחקנים המרכזיים הרלוונטיים למימוש התכנית ולקידום מצוינות מדעית וטכנולוגית בנגב. 
להובלת והנחיית התהליך חברנו לארגון "שיתופים" המתמחה בהובלה וניהול של מהלכים בין מגזריים, בגישת "קולקטיב אימפקט" כאסטרטגיה להשפעה חברתית.
נקודת המוצא שלנו היא כי שיתופי פעולה אזוריים המגובים בתמיכה ייעודית לתשתיות ומשלימים פעולות ברמה היישובית והבית ספרית, יהוו מכפלת כוח ויקדמו את ההישגים של כלל התלמידים ברשויות בצורה משמעותית.  
ליוזמה שותפים כבר היום גורמים ממשלתיים, פילנטרופיים וחברתיים המתעניינים בכיוון פעולה זה, מברכים עליו ומוכנים לתמוך בתהליך הפיתוח ובתוצרי המיזם. אנו מאמינים כי תהליך זה ישא פרי ויוביל לשינוי משמעות לקידום המצויינות המדעית וטכנולוגית בנגב המערבי ובנגב בכלל

האשכול רואה בחשיבות מרכזית את קידום החינוך והאפשרויות הניתנות לילדים ברמה האזורית. אנו מאמינים שהשינוי והשיפור האזורי יגיע על ידי השקעה בדור העתיד, שיפתח את הנגב המערבי ויצעיד את כולנו לעתיד טוב יותר. 

קידום חינוך מדעי טכנולוגי
bottom of page