top of page
דיגיטציה וחדשנות
תהליך אסטרטגי
פיתוח כלכלי מקדם תעסוקה

פיתוח אזורי

האשכול מגבש ומקדם אסטרטגיית פיתוח אזורית משותפת המבוססת על הסכמות, תוך חיבור למכלול נכסיו הייחודיים של מרחב אשכול נגב מערבי, לכלכלה המקומית ולמגמות אזוריות ועולמיות. 

פיתוח כלכלי מקדם תעסוקה

מדבר תשעשרה: האשכול מקדם את הקמתו של מיזם חברתי עסקי אזורי לקידום חדשנות, יזמות ותעסוקה מקצועית מיטיבה באזורי פריפריה. המיזם הוא נולד בהצעה שעלתה בפורום ארגונים מקדמי תעסוקה של האשכול.

 

המיזם יחבר בין היכולות המקצועיות של תושבי האשכול לבין צרכי לקוחות מכל הארץ על ידי יצירת רשת של מרכזי תעסוקה תומכי עובדים, המספקים באמצעים טכנולוגיים שירותים מרחוק בהתאמה אישית למגוון בתי עסק.

פיתוח כלכלי מקדם תעסוקה
תהליך אסטרטגי

הובלת תהליך אזורי משותף לגיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח חברתי וכלכלי של מרחב הנגב המערבי.

 

מטרת התהליך היא זיהוי הנכסים המשותפים באזור, תוך דיאלוג נרחב עם מגוון הגורמים הפועלים במרחב, שלטון מקומי, מוסדות אזרחיים, גופים עסקיים ועוד. איתור הנכסים יעזור להתמקד בהם ולמנף בעזרתם את האזור כולו. התהליך האסטרטגי מתבצע הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן נס ומובל בשיתוף עם קבוצת ראות.

 

המהלך מתגבש על פי מודל "קפיצת מדריגה" של קבוצת ראות שפותח תוך התבססות על למידה ומחקר בארץ ובעולם. תוצרי התהליך יתורגמו בהמשך לתכניות עבודה משותפת עם הגורמים השונים במרחב שיופקדו על ביצוע המהלכים מכוללי השינוי שהוגדרו יחדיו.

תהליך אסטרטגי
דיגיטציה וחדשנות

יצירת וקידום פלטפורמות דיגיטליות לשיפור משמעותי במתן מענים ושירותים באשכול וברשויותיו. התכנית כוללת מספר ערוצי פעולה:

  • מיפוי וכתיבת תכנית אב לדיגיטציה בהובלה של צוות פיתוח רב רשותי תוך מיקוד בצרכים ומענים אזוריים.

  • מתוך התוכנית ייבחרו ויקודמו מספר אפיקי פעולה שיזוהו כבעלי פוטנציאל השפעה הנרחב ביותר.

  • קידום ופיתוח פלטפורמה ארצית לשיפור תהליכי העבודה הפנימיים של הרשויות מקומיות.

  • קידום חדשנות ויזמות טכנולוגית אזורית.

דיגיטציה וחדשנות
bottom of page