top of page

פורומים מקצועיים

הנכס העיקרי של האשכול הוא ההון האנושי המרכיב את רשויותיו. הדרג המקצועי וההנהלה הבכירה של הרשויות הם "המומחים העיקריים" שהאשכול מפעיל.

 

אנו מאמינים שהניסיון והידע הייחודי המקומי הנדרש לתהליכי העבודה של האשכול נמצאים בתוך הרשויות וכי איתור הצרכים כמו גם המענים הנדרשים יבואו רק מתוך דיאלוג מפרה עם אנשי המקצוע ברשויות ובגופים הממסדיים הפועולים במרחב בתחומי הפיתוח שלנו.

על מנת לממש את פוטנציאל המפגש של אנשי המקצוע ברשויות לתהליכי הפיתוח שלנו אנו פועלים במתכונת של פרומוים מקצועיים הנפגשים אחת לרבעון כמתואר בהמשך.

 

במפגשי הפורומים מתבצעים הכרות, הפריה הדדית, דיונים מקצועיים קבלת החלטות ומעקב אחרי צוותי משימה שגובשו בפורום לצורך תהליכי פיתוח וקידום נושאים ושירותים שונים.

פורום דיגיטציה

פורום תעסוקה

פורום סביבה

פורום רווחה

פורום מתאם

פורום חינוך

פורום ספורט

bottom of page