top of page

בריאות

קידום בריאות ואורח חיים בריא הוא נושא רחב המכיל בתוכו מימדים רבים הכוללים פעילות גופנית וקוגנטיבית, תזונה, תחושת שייכות, חיבור לקהילה, הרגלי חיים, גילנות ורפואה מונעת. לתחום זה השפעה מכרעת על איכות חיים המתבטאת באושר, בהפחתת ובדחיית מחלות כרוניות, בחסכון כלכלי ובערכי חיים רבים נוספים. מכיוון שתחום זה אינו נוגע בהקשר אחד אלא בהקשרי חיים מרובים, וקשור גם בהשפעות המרחב הפיזי על חיי התושב – לא ניתן לקדם שינוי  אפקטיבי ללא ראייה רב מימדית של כלל גורמי ההשפעה על התחומים השונים וללא הנעת מהלכים חוצי מערכות, דיסיפלינות וארגונים. התארגנות כוללנית כזו, מכירה למשל בפערי מודעות בקרב אוכלוסיות שונות וכן בזיקה בין מצב חברתי כלכלי נמוך לאורח חיים שאיננו בריא. בנוסף, אתגר החוסן מעסיק את המרחב שלנו בשני העשורים האחרונים לאור המצב הבטחוני המורכב. אתגר זה משפיע כמובן גם על אורח החיים והבריאות. מהלך המקדם אורח חיים בריא באופן אקטיבי, מהווה מרכיב משמעותי לחיזוק החוסן האזורי  וכמו כן להעמיק את תחושת השייכות והקהילתיות שהם מרכיבים חשובים בהקשר זה.

במסגרת המהלך נבחרו שני תחומי מיקוד: קידום בריאות בקרב בני הגיל השלישי וקידום תזונה בריאה בכל שכבות הגיל. המהלך יפעל לקדם מיזמים חדשים לקידום בריאות בראייה אזורית ולהנגיש מיזמים נוספים הקיימים במרחב.

התוכנית פועלת במסגרת קול קורא של משרד הבריאות והפנים לקידום בריאות באשכולות אזוריים.

bottom of page