top of page

שירותים חברתיים

מרכז אפ 60+

תוחלת החיים עולה בעולם כולו ומתפתחת תקופה חדשה, תקופה בה האדם פורש מעבודתו אך נותרו לו עוד שנים רבות לחיים. עם העלייה בגיל ישנו סיכון גבוה יותר למחלות כרוניות, ירידה תפקודית, ירידה פיזית ומנטלית, וירידה ברווחה האישית העלולים להוות חסמים לזקנה פעילה. לעיסוקי האדם חשיבות רבה בהיותם תורמים מרכזיים להמשך בריאותו, העלאת תחושת המסוגלות של האדם והיותו "זקן פעיל". בבסיס התוכנית המוצעת מוצבת ההנחה כי ניתן לחיות חיים פעילים וכי ניתן לעכב שינויים המתרחשים עם הגיל על ידי עיסוקים משמעותיים והשתתפות באורח חיים בריא ופעיל. לשם כך יש צורך לפתח התערבויות שמקדמות התנהגויות בריאות אצל אנשים.

המרכז הוא פרי יוזמה של המשרד לשוויון חברתי ואשל ג'וינט ישראל בשיתוף אשכול רשויות הנגב המערבי. מטרת המרכז היא לתת מענה באמצעות הכוון וליווי מקצועי, לפני במהלך ואחרי הפרישה בתחומי חיים מגוונים כמו: אורח חיים בריא, תכנון וניהול תקופת הזקנה, התנדבות, תרבות ופנאי, תעסוקה (בשכר) ויזמות, אוריינות דיגיטלית, ניהול פיננסי ושירותים נוספים. תהליך ההכוון והליווי מתקיים באמצעות שיחות אישיות, הרצאות וסדנאות קבוצתיות.

אחד מתחומי הליבה של המרכז הוא קיום אורח חיים בריא ופעיל ועידוד זקנה פעילה. תפיסתנו היא ששילוב של עידוד לפרואקטביות, יצירת משמעות, חברה, תזונה, ספורט וניהול נכון של צורכי הפרט ישמרו זקנה בריאה ומיטבית. מחקרים מוכיחים כי קידום האוריינות הדיגיטלית היא אחד ממנבאי הזקנה המיטבית ועל כן אנו גם עסוקים בתחום זה בהיבטים רבים.

bottom of page